Algemene voorwaarden

postma planning4you
Gevestigd en kantoorhoudende te Bekermos 10 2914 VA Nieuwerkerk a/d IJssel
Hierna te noemen: pp4y

Artikel 1. Definities

1.1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pp4y: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van pp4y.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen pp4y en een opdrachtgever waarop pp4y deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met pp4y, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1.1 Indien opdrachtgever een opdracht plaatst, komt de overeenkomst pas tot stand, nadat pp4y deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden pp4y slechts na diens schriftelijke bevestiging.

3.1.2 Pp4y behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.1.3 Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever van pp4y wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3.1.4 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.1 Pp4y zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk rapporteren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft pp4y het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.1.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan pp4y aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan pp4y worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan pp4y zijn verstrekt, heeft pp4y het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.1.4 Pp4y is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat pp4y is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.1.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan pp4y de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.1.6 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1.1 Alle door pp4y genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal pp4y opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) op de hoogte stellen.

5.1.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever pp4y derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

5.1.3 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval het onder artikel 5.1.2 bepaalde de opdracht terugnemen en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.1.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pp4y zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.1.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal pp4y de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.1.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal pp4y daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.1.5 In afwijking van lid 3 zal pp4y geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan pp4y kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, behoudt pp4y zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.1.2 Alle door pp4y verstrekte stukken, zoals rapporten, analyse, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van pp4y worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.1.3 Pp4y behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Inschakeling derden

9.1.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dienverstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

Artikel 10. Opzegging

10.1.1 Indien een overeenkomst tussen pp4y en opdrachtgever als onder artikel 3.1.1 bepaald tot stand is gekomen, is opdrachtgever bevoegd deze binnen 8 dagen op te zeggen. Mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan de tot dan toe gewerkte uren aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1.1 De vorderingen van pp4y op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– Na het sluiten van de overeenkomst aan pp4y ter kennis gekomen omstandigheden geven pp4y goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– Indien pp4y de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

11.1.2. In de genoemde gevallen is pp4y bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van pp4y schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan pp4y.

12.1.2 Indien een klacht gegrond is, zal pp4y de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.1.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal pp4y slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium

13.1.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 13.1.2, 13.1.5 en 13.1.6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 13.1.3 tot en met 13.1.6 van dit artikel.

13.1.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

13.1.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van pp4y, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

13.1.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

13.1.5 Indien de overeenkomst binnen 1 maand wordt voltooid, zullen de verschuldigde kosten na voltooiing van de opdracht in rekening worden gebracht. Indien de uitvoering van de overeenkomst langer duurt dan 1 maand, zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

13.1.6 Indien pp4y met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is pp4y niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief met een maximum van 10 %. Pp4y mag prijsstijgingen doorberekenen, indien pp4y kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 14. Betaling

14.1.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door pp4y aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

14.1.2 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten.

14.1.3 Pp4y zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 13 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

14.1.4 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan pp4y ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan pp4y de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

14.1.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van pp4y en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens pp4y onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.1.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

15.1.1 Is de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebrek of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Voor hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, verwijst de pp4y naar de standaard toewijzing die de rechtbank hanteert inzake gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

15.1.2 Indien pp4y aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien en voor zover pp4y aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

16.1.1. De aansprakelijkheid van pp4y, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van pp4y wordt uitgekeerd. Op elkaar voortbouwende analysen worden geacht één analyse te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende analysen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende analyse over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

16.1.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 5 is pp4y in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Pp4y staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of analysen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Pp4y is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

16.1.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van pp4y beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.1.4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 16.1.3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.1.5 Pp4y is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

16.1.6 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

16.1.7 Opdrachtgever zal pp4y vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van pp4y of door pp4y ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

Artikel 17. Overmacht

17.1.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop pp4y geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor pp4y niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van pp4y worden daaronder begrepen.

17.1.2 Pp4y heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat pp4y haar verbintenis had moeten nakomen.

17.1.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van pp4y opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door pp4y niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.1.4 Indien pp4y bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Verval van recht

18.1.1 Na verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van de analyse vervalt ieder recht van opdrachtgever en/of derden jegens pp4y ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van pp4y bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

19.1.1 De rechter in de woonplaats van pp4y is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft pp4y het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de rechter in het resort van gedaagde.

Artikel 20. Toepasselijk recht

20.1.1. Op elke overeenkomst tussen pp4y en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

21.1.1 Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.