Dienstwijzer

Dienstenwijzer voor cliënten van:

postma planning4you
Bekermos 10
2914 VA  Nieuwerkerk ad IJssel
Telefoon: 06 – 54221434
E-mail: peter@postmaplanning4you.nl
Website: www.postmaplanning4you.nl

Inleiding
U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.
In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij u over:

–          ons kantoor;

–          registratie en lidmaatschap;

–          beroepsaansprakelijkheid;

–          de producten en diensten;

–          onze relatie met de verzekeraars;

–          wat wij van u verwachten;

–          hoe wij worden beloond;

–          klachtenmogelijkheden

–          beëindiging van de relatie.

 

Ons kantoor
Ons kantoor bemiddelt en adviseert op het gebied van inkomens-, pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen en vermogen.
Wij zien het als onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waarmee u te maken hebt. Dit is alleen goed uitvoerbaar als wij op de hoogte zijn van alle relevante gegevens, inclusief alle gegevens over elders afgesloten verzekeringen.
Daarnaast begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u, via onze bemiddeling, verzekeringen onderbrengt.

Registratie en lidmaatschap
Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten
De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: inkomensverzekeringen, pensioenverzekeringen premiepensioenvoorderingen en vermogen. Ons kantoor is ingeschreven in het AFM-register onder nummer: 12042475.

Wij zijn lid van:
Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen

Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s, erkenningen en certificaten:

• Wft-Basismodule

• Wft-Levensverzekeringen

• Wft-Pensioenverzekeringen

• Gecertificeerde Pensioen Adviseur

• Bachelor in Pensions and Life Assurance

Beroepsaansprakelijkheid
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Producten en diensten
Inkomens- en Pensioenverzekeringen
Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw inkomens- en/of pensioenverzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan financiële planningen.
Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming. Persoonsgegevens worden deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

Dat wil zeggen dat ons kantoor volledig adviesvrij is. Wij hebben geen enkele contractuele verplichting om u de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars te adviseren.

Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zaken doen. Bij deze selectie kijken we ondermeer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze dienstverlening eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Ook is het van groot belang dat u bij een inkomens-, pensioenverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard) inventarisatieformulieren.

Tijdens de looptijd van de verzekering en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

Onze beloning
Binnen ons kantoor werken wij uitsluitend op declaratie basis. Raadpleeg voor meer informatie en een indicatie van onze tarieven ons dienstverleningsdocument.

Klachtmogelijkheden
Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 3338999
Website: www.kifid.nl.

U kunt zich desgewenst ook tot de Burgerlijke Rechter wenden.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.