Disclaimer en Privacy Statement

Postma planning4you biedt de volgende diensten en producten aan:

 • Inzicht pensioensituatie
 • Advies met betrekking tot pensioenverzekeringen
 • Advies en eventueel afsluiten lijfrentes (bancair of verzekering)
 • Advies en/of afsluiten van pensioenverzekeringen (individueel en collectief)
 • Advies en/of afsluiten van direct ingaande lijfrente/pensioen
 • Advies en/of afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Beheer van lopende verzekeringen

Om bovenstaande producten en/of diensten te kunnen leveren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. In deze privacy statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die postma planning4you verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van andere diensten. Postma planning4you zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet- en regelgeving die op de AVG is gebaseerd. Daarnaast houdt postma planning4you zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij informeren u graag hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij binnen onze organisatie doen om uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige contactgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld salarisstrook

Waarom vragen wij om uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de verzekeringsadministratie uit te voeren. Als wij bepaalde persoonsgegevens niet ontvangen, kan er geen verzekering tot stand komen.
 • Om de veiligheid en integriteit van postma planning4you te waarborgen. Daarbij gaat het ook om het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen.
 • Soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs. We hebben deze kopieën nodig om te controleren wie u bent. Dit zijn we wettelijk verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Een BSN-nummer moeten we in sommige gevallen doorgeven aan de verzekeraars. Dit is nodig voor een aantal levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Bij verzekeringsfraude zijn wij verplicht dit te melden bij het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
 • Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is het voor de verzekeraar noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Wij adviseren relaties medische gegevens direct naar de verzekeraar door te sturen.
 • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.
 • Wij leggen telefoongesprekken niet vast en nemen gesprekken nooit op.

Op basis van welke grondslagen verwerkt postma planning4you persoonsgegevens?

De verwerking is noodzakelijk:

 • Voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op postma planning4you rust.
 • U heeft toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Postma planning4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt u als betrokkende te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Postma planning4you neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Postma planning4you

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben onze systemen en programma’s passend beveiligd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd.

Wanneer geeft postma planning4you gegevens door aan anderen?

Soms geven wij (een deel van) uw gegevens door aan andere partijen, zoals verzekeraars. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zoals het beveiligd versturen van uw gegevens via een uploadfunctie in het digitaal portaal van de verzekeraar. Verder geven wij uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden aan derden verstrekken als hiervoor een dringende reden is. Die reden moet dan zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van uzelf, en het moet gaan om:

 1. Het voorkomen, opsporen, of onderzoeken van overtreding van wetgeving, regelgeving of bedrijfsregels van postma planning4you en de afhandeling daarvan (eventueel in samenwerking met of door (toezichthoudende) autoriteiten);
 2. Het beschermen en verdedigen van de rechten en vrijheden van postma planning4you (of een derde) waaronder:
 3. De veiligheid (van medewerkers en betrokkenen) van postma planning4you;
 4. Bedrijfsgeheimen en de reputatie van postma planning4you;
 5. De continuïteit van postma planning4you;
 6. Geheimhouding in het kader van bijvoorbeeld een (voorgenomen) fusie of overname;
 7. Samenwerking met adviseurs, onder meer op het gebied van recht, sociale wetgeving, belasting, gezondheid, veiligheid en verzekeringen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Postma Planning 4 you. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Postma Planning 4 you is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen & hyperlinks

Op de website vindt u links naar websites van derden. Hoewel we deze websites met zorg hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

postma planning4you behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement zodat u op de hoogte bent van het privacy beleid van postma planning4you.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact met ons op via 06-54221434 of peter@postmaplanning4you.nl.